Madre nostra abbi pietà di noi

Madre nostra abbi pietà di noi

Madre nostra abbi pietà di noi